สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ (CEO)แนวทางการประเมินผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจด้วยวิธีการประเมินแบบ 360 องศา

กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ

พระราชบัญญัติและพระราชกำหนด

พระราชกฤษฎีกา

ระเบียบและข้อบังคับ

แนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ

คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ. ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวทางการกําหนดค่าตอบแทนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ

การรักษาการแทนผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ

รายชื่อผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up