สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ1. วัตถุประสงค์
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร และระบบสำหรับการให้บริการประชาชนและบุคลากรของสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  รวมถึงขั้นตอนการติดต่อราชการ และเพื่อให้ประชาชนและบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไข สิทธิ
ความรับผิดชอบและในการใช้บริการเว็บไซต์ของผู้ใช้บริการ จึงได้จัดทำนโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ดังนั้น ผู้ใช้บริการจึงควรศึกษาเงื่อนไข
และข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์ และ/หรือเงื่อนไขและข้อตกลงอื่นใดที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์โดยละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการ
ทั้งนี้ ในการใช้บริการให้ถือว่าผู้ใช้บริการได้ตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่กำหนดไว้นี้ หากผู้ใช้บริการไม่ประสงค์ที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
การให้บริการ ขอความกรุณาท่านยุติการเข้าชมและใช้งานเว็บไซต์นี้ในทันที


2. เงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์
        2.1 ผู้ใช้บริการอาจได้รับ เข้าถึง สร้าง ส่งหรือแสดงข้อมูล เช่น ไฟล์ข้อมูล ข้อความลายลักษณ์อักษร ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ ดนตรี ไฟล์เสียง หรือเสียงอื่นๆ ภาพถ่าย วิดีโอ
หรือรูปภาพอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการหรือโดยผ่านการใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า
เนื้อหา
        2.2 เนื้อหาที่นำเสนอต่อผู้ใช้บริการ อาจได้รับการคุ้มครองโดยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของเจ้าของเนื้อหานั้น ผู้ใช้บริการไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงแก้ไข จำหน่ายจ่ายโอน
หรือสร้างผลงานต่อเนื่องโดยอาศัยเนื้อหาดังกล่าวไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตโดยชัดแจ้งจากเจ้าของเนื้อหานั้น

        2.3 ผู้ใช้บริการอาจพบเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม หรือหยาบคาย อันก่อให้เกิดความไม่พอใจ ภายใต้ความเสี่ยงของตนเอง
        2.4 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ทรงไว้ซึ่งสิทธิในการคัดกรอง ตรวจทาน ทำเครื่องหมาย เปลี่ยนแปลงแก้ไข ปฏิเสธ หรือลบเนื้อหาใดๆ ที่ไม่เหมาะสม
ออกจากบริการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาจจัดเตรียมเครื่องมือในการคัดกรองเนื้อหาอย่างชัดเจน โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการ
ที่เกี่ยวข้อง

        2.5 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาจหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวหรือถาวร หรือยกเลิกการให้บริการ แก่ผู้ใช้บริการรายใดเป็นการเฉพาะ หากการให้บริการ
ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการอื่นๆ หรือขัดแย้ง ต่อกฎหมาย โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า

        2.6 การหยุดหรือการยกเลิกบริการตามข้อ 2.5 ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถเข้าใช้บริการ และเข้าถึงรายละเอียดบัญชีของผู้ใช้บริการไฟล์เอกสารใดๆ หรือเนื้อหาอื่นๆ
ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้

        2.7 ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  หยุดให้บริการเป็นการถาวร หรือยกเลิกบริการแก่ผู้ใช้บริการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
มีสิทธิในการลบข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในบัญชีของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า


3. สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ
        3.1 ผู้ใช้บริการจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เช่น ข้อมูลระบุตัวตนหรือรายละเอียดการติดต่อที่ถูกต้อง เป็นจริง และเป็นปัจจุบันเสมอ แก่สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ  อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการลงทะเบียนใช้บริการ หรือการใช้บริการที่ต่อเนื่อง

        3.2 ผู้ใช้บริการจะใช้บริการเว็บไซต์นี้ เพื่อวัตถุประสงค์ที่ได้รับอนุญาตตามข้อกำหนดของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และไม่ขัดต่อกฎหมาย กฎ
ระเบียบ ข้อบังคับ หลักปฏิบัติที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป

        3.3 ผู้ใช้บริการจะไม่เข้าใช้หรือพยายามเข้าใช้บริการหนึ่งบริการใดโดยวิธีอื่น รวมถึงการใช้วิธีการอัตโนมัติ (การใช้สคริปต์) นอกจากช่องทางที่สำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ จัดเตรียมไว้ให้เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

        3.4 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำหรือมีส่วนร่วมในการขัดขวางหรือรบกวนบริการของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งเครื่องแม่ข่ายและเครือข่ายที่เชื่อมต่อ
กับบริการ

        3.5 ผู้ใช้บริการจะไม่ทำสำเนา คัดลอก ทำซ้ำ ขาย แลกเปลี่ยน หรือขายต่อบริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ เว้นแต่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยชัดแจ้งให้ทำเช่นนั้นได้

        3.6 ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ในการรักษาความลับของรหัสผ่านที่เชื่อมโยงกับบัญชีใด ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงบริการ
        3.7 ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อบุคคลใดๆ รวมถึงสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในความเสียหายอันเกิดจากการละเมิดข้อกำหนด 

4. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ
        4.1 การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นเป็นเพียงการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  มิได้มีส่วนเกี่ยวข้อง
หรือมีอำนาจควบคุม รับรอง ความถูกต้องความน่าเชื่อถือ ตลอดจนความรับผิดชอบในเนื้อหาข้อมูลของเว็บไซต์นั้น ๆ และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
ไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ดังกล่าว

        4.2 กรณีต้องการเชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้ใช้บริการสามารถเชื่อมโยง มายังหน้าแรกของเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้ โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือ แต่หากต้องการเชื่อมโยงมายังหน้าภายในของเว็บไซต์นี้ จะต้องได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากสำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ แล้วเท่านั้น และในการให้ความยินยอมดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ขอสงวนสิทธิที่จะกำหนดเงื่อนไขใดๆ ไว้ด้วยก็ได้
ในการที่เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาใดๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์ของสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์เหล่านั้น
 

5. การปฏิเสธความรับผิด
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใด ๆ รวมถึง ความเสียหาย สูญเสียและค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ที่เป็นผลหรือสืบเนื่องจาก
การที่ผู้ใช้เข้าใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ หรือต่อความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากความล้มเหลวในการใช้งาน ความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก
ข้อบกพร่องความไม่สมบูรณ์ คอมพิวเตอร์ไวรัส ถึงแม้ว่าสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จะได้รับแจ้งว่าอาจจะเกิดความเสียหาย สูญเสียหรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น
นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ไม่รับผิดต่อผู้ใช้เว็บไซต์หรือบุคคลจากการเรียกร้องใดๆ ที่เกิดขึ้นจากบนเว็บไซต์ หรือเนื้อหาใด ๆ ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจ
หรือการกระทำใดๆ ที่เกิดจากความเชื่อถือในเนื้อหาดังกล่าวของผู้ใช้เว็บไซต์ หรือในความเสียหายใดๆ ไม่ว่าความเสียหายทางตรง หรือทางอ้อม รวมถึงความเสียหายอื่นใดที่อาจเกิดขึ้น
ได้ผู้ใช้บริการยอมรับและตระหนักดีว่าสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  จะไม่ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำใดของผู้ใช้บริการทั้งสิ้น
 

6. กรรมสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
        6.1 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ให้อนุญาตแก่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  เป็นผู้มีสิทธิตามกฎหมาย แต่เพียงผู้เดียวในกรรมสิทธิ์
ผลประโยชน์ทั้งหมด รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ หรือผู้ให้อนุญาตแก่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
เป็นผู้จัดทำขึ้น ไม่ว่าสิทธิเหล่านั้นจะได้รับการจดทะเบียนไว้หรือไม่ก็ตาม

        6.2 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กำหนดให้เป็นความลับ โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

        6.3 ผู้ใช้บริการจะต้องไม่ใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายการบริการ ตราสัญลักษณ์ ชื่อโดเมนของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
 

7. กฎหมายที่ใช้บังคับ
        7.1 การตีความ และการบังคับตามเงื่อนไขการให้บริการฉบับนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายไทย


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up