สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information)
ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ดังนี้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
ของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (
Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์
(
Telephone Number) เป็นต้น

2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อเป็นสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง เว็บไซต์อาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex)
อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) และที่อยู่ (Address)

3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของเว็บไซต์จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
ของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (
IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นดูเว็บ (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page)
ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

4. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้
เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจไม่สามารถรับรอง
ข้อความ หรือรับรอง การดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ
ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์เท่านั้น

2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านที่เว็บไซต์ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

3. ในกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติ
ในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์ เป็นต้น สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับ และความปลอดภัย
ของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล


เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  จึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงาน
เพื่อกำหนดสิทธิ ในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เว็บไซต์จึงได้จัดให้มีช่องทาง
การสื่อสารแบบปลอดภัย สำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้
Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น การใช้คุกกี้ (Cookies) 

คุกกี้คือ ไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่จะถูกส่งไปเก็บไว้ยังโปรแกรมค้นดูเว็บ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ เพื่อทำการเก็บ ข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเข้าเยี่ยมชมไว้ เมื่อผู้ใช้บริการมีการเข้าไป
เยี่ยมชมเว็บไซต์ต่างๆ อีกครั้งในภายหลัง โปรแกรมค้นดูเว็บจะจดจำได้ ว่าผู้ใช้บริการเคยเข้าเยี่ยมชมแล้ว จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นดูเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการ
จะทำการลบ
คุกกี้นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ คุกกี้นั้น ทำงานอีกต่อไป หากท่านเลือกใช้ คุกกี้แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบาย ในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ คุกกี้
จะช่วยจดจำ เว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ จะนำข้อมูลที่ คุกกี้ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ
หรือในกิจกรรมอื่นของเว็บไซต์เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้ แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม
หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับสำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
 

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟัง ข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของเว็บไซต์ต่อไป
โดยท่านสามารถติดต่อกับ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้
 


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
ที่อยู่ : ถนนพระรามที่ ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 
โทรศัพท์ : ๐ ๒-๒๙๘-๕๘๘๐-
Email : webmaster@sepo.go.th


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up