สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ติดต่อหน่วยงานภายในเบอร์โทรศัพท์  02-298-5880-7   
โทรสาร  02-279-8547 

E-mail สำหรับรับส่งหนังสือราชการ : saraban@sepo.go.th

เบอร์ต่อหน่วยงานภายใน

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

3102 - 3103
3105 - 3106

ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

3108 - 3109

ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ

3112 - 3113

รอง ผอ.สคร.

3115 - 3116

รอง ผอ.สคร.

3202

สำนักงานเลขานุการกรม

2186

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1

2137

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2

2154

กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3

2132

กองส่งเสริมการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (กสร.)

3202

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (MIS)

2173

สำนักกฎหมาย

3118

สำนักกำกับและประเมินผลรัฐวิสาหกิจ

3136

สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ

3152

กองเลขานุการคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (กลร.)

3152

สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ

2112

กองกลั่นกรองกรรมการรัฐวิสาหกิจ (กกก.)

2112

ผู้เชี่ยวชาญ.เฉพาะด้านกำกับหลักทรัพย์ของรัฐ

2112

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจ

2137

กลุ่มตรวจสอบภายใน

2164

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

2208
นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up