สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
          - การสรรหา/การคัดเลือก
          - การประเมินผลงานทางวิชาการ
          - การโอนข้าราชการ
          - การย้ายข้าราชการ
2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
          - การทดลองปฏิบัติราชการ
          - อัตราเงินเดือนแรกบรรจุ
          - การลาออกจากราชการ
3. การพัฒนาบุคลากร
         - ทุนศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
     - ประกาศ สคร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
     - ประกาศ สคร หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
5. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

         - การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง
         - การได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ
         - เครื่องราชอิศริยาภรณ์
         - การลาราชการ
         - การลงโทษทางวินัย
         - ข้อบังคับ สคร. ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สคร. ปี 2562

............................................................................................................................


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up