สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ทุนศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน  • ทุน ก.พ.
  • ทุนกระทรวงการคลัง

หลักเกณฑ์การรับทุนศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศภายใต้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง

  • ทุนอื่นๆ
  • ฝึกอบรม

ระเบียบเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3) 2555

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2549

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และ การประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552

ว5 ปี 2556 เรื่อง มาตรการบรรเทาผลกระทบจากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำปี 2556


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up