สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2566
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2565
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2564 
แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565)
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2563
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2562
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2561
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2560
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2559
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2558
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2557
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2555
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2554
แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2553

ผลการดำเนินงาน

- 2566
   - รอบ 6 เดือน

- 2565
   - รอบ 6 เดือน
   - รอบ 12 เดือน

- 2564
   -  รอบ 6 เดือน
   -  รอบ 12 เดือน

- 2563
   -  รอบ 6 เดือน
   -  รอบ 12 เดือน

- 2562
   -  รอบ 6 เดือน

   -  รอบ 12 เดือน

 

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2560
- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 2559

 


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up