สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ข้อมูล CIO"
ชื่อ : นางนัทีวรรณ สีมาเงิน
ตำแหน่ง
: รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
(Chief Information Officer : CIO)
โทร : 02-298-5880-7
ที่อยู่ : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(สคร.) ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
 
 
 

นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up