สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

(Thailand Future Fund : TFFIF)

 

Thailand Future Fund เพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานไทย ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน

กระทรวงการคลังโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) หรือ TFFIF มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนทางเลือกใหม่ของภาครัฐเพื่อสนับสนุนการลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานให้แก่หน่วยงานของรัฐ อันจะช่วยลดภาระทางการคลังของรัฐในการลงทุน และทำให้รัฐสามารถจัดสรรงบประมาณและวงเงินกู้ไปใช้พัฒนาโครงการอื่นๆ ที่มีความจำเป็นและเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม เช่น โครงการด้านสาธารณสุขเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุในอนาคต โครงการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพประชากรในประเทศ เป็นต้น และยังเป็นช่องทางให้นักลงทุน
และผู้มีเงินออม นอกจากนี้ TFFIF จะสนับสนุนนักลงทุนที่เป็นู้แทนประชาชนรายย่อยมีโอกาสในการลงทุนระยะยาว เช่น กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และบริษัทประกัน ซึ่งล้วนถูกจัดตั้งขึ้น
เพื่อประโยชน์ของประชาชน ในทรัพย์สินของภาครัฐที่มีคุณภาพและมีผลตอบแทนที่มั่นคง

ปัจจุบัน TFFIF ลงทุนในโครงการทางพิเศษของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 2 โครงการ ได้แก่ โครงการทางพิเศษฉลองรัชและโครงการทางพิเศษบูรพาวิถี โดย TFFIF จะซื้อกระแสรายได้ในอนาคตของ
2 โครงการข้างต้น ในสัดส่วนร้อยละ 45 ของรายได้ เป็นระยะเวลา 30 ปี ทั้งนี้ กทพ. ยังคงเป็นเจ้าของทรัพย์สินและเป็นผู้บริหารจัดการโครงการทางพิเศษทั้ง 2 โครงการ ซึ่ง กทพ. จะนำเงินที่ระดมทุนได้ดังกล่าวไปพัฒนาโครงการทางพิเศษพระราม 3 - ดาวคะนอง – วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก และโครงการ
ทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือตอน N2 และ E – W Corridor ด้านตะวันออก  

 


จะเห็นได้ว่า TFFIF จะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะทำให้รัฐมีแหล่งเงินทุนในการพัฒนาโครงการโครงสร้างพื้นฐานได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และช่วยให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากบริการสาธารณะที่มีคุณภาพและการคมนาคม
ที่สะดวกรวดเร็วขึ้นเมื่อมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานใหม่ นอกจากนี้ การเพิ่มโครงการของหน่วยงานได้เร็วขึ้น
ก็จะทำให้หน่วยงานของรัฐมีรายได้จากการให้บริการที่เร็วขึ้นเช่นกัน

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

  1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund)
  2. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 เรื่อง การจัดตั้งกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund)
  3. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 เรื่อง การระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.)
  4. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เรื่อง ความคืบหน้าการระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (Thailand Future Fund) ของ กทพ.

สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://www.tffif.com/th

 


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up