สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์ (Vision)

"พัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนด้วยมาตรฐานสากล เพื่อสังคมก้าวหน้าและเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน" 

พันธกิจและอำนาจหน้าที่            

๑. เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ

๒. กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ

๓. ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ

๔. ดำเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด

๕. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ

๖. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ภารกิจหลัก         

“บริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ โดยการเสนอแนะนโยบายและมาตรการกำกับดูแล การประเมินผล และการพัฒนารัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สินของรัฐ พร้อมทั้ง ส่งเสริมและสนับสนุนการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ”

ค่านิยมองค์กร (Core Value) “SEPO VIBES”
V : Visionary Leadership ก้าวนำรัฐวิสาหกิจอย่างมีวิสัยทัศน์  ----------------------------
I : Innovative การสรรสร้างนวัตกรรม  
B : Best People  การให้ความสำคัญกับบุคลากร  
E : Emphasis on Success การให้ความสำคัญกับผลลัพธ์และความสำเร็จ  
S : Society Benefit การคำนึงถึงผลประโยชน์ของสังคม  


ยุทธศาสตร์

๑) พัฒนาและยกระดับบรรษัทภิบาลในรัฐวิสาหกิจมีคุณภาพและสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน
๒) บริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เชิงรุก และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ (การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ)
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าในการดำเนินกิจการ มีความโปร่งใสเชื่อถือได้และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน
(การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน)
๔) พัฒนาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพ (การพัฒนาบุคลากร)
๕) พัฒนากระบวนการทำงานสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจให้สามารถสนับสนุนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์และสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกมีประสิทธิภาพ

 

Download ยุทธศาสตร์ สคร. 4.0+

 

 

Strategy Map


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up