สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

แนวนโยบายของผู้ถือหุ้น/ภาครัฐ (SOD)


เอกสารเผยแพร่

เอกสารประกอบการสัมมนา SOD ณ กรกฏาคม 2555 แนวนโยบายผู้ถือหุ้น/ภาครัฐประจำปี 2555 เอกสารแนบ แนวนโยบายผู้ถือหุ้น/ภาครัฐประจำปี 2552 แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐที่มีต่อรัฐวิสาหกิจ ณ เดือนธันวาคม 2551 แนวนโยบายของผู้ถือหุ้น/ภาครัฐ ประจำปี 2551 แนวนโยบายของผู้ถือหุ้น/ภา...

อ่านต่อ

แนวนโยบายของผู้ถือหุ้นภาครัฐ

เพื่อให้ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐ วิสาหกิจเป็นเครื่องมือในการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของ ภาครัฐและแนวทางการพัฒนาประเทศ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ ได้มีแนวคิดให้มีการจัดทำแนวนโยบายของผู้ถือหุ้น/ภาครัฐ (Statement of Direction: SOD) ขึ้น ตั้งแต่ปี 2549 เพื่อสร้างความร่วมมือ...

อ่านต่อ


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up