สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ทำเนียบผู้บริหาร 
นางปานทิพย์ ศรีพิมล
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 3103-3106
Email : sepo1@sepo.go.th 
   

- ว่าง -
 ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 3108-3109
Email : sepo2@sepo.go.th 

นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา
ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 3112-3113
Email : sepo3@sepo.go.th 

นางนัทีวรรณ สีมาเงิน
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 3115-3116
Email : sepo4@sepo.go.th 

นางวชิรญา เพิ่มภูศรี
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 3202
Email : sepo5@sepo.go.th 
       
น.ส. อุษณีย์ มหากิจศิริ
เลขานุการกรม
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7   ต่อ 2186
Email : secretary@sepo.go.th 
นายพลจักร นิ่มวัฒนา
ผู้อำนวยการ
กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7  ต่อ 2137
Email : sed1@sepo.go.th 
น.ส. วรชยา ลัทธยาพร
ผู้อำนวยการ
กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7  ต่อ 2154
Email : sed2@sepo.go.th 
นายสุธารักษ์ ธีร์จันทึก
ผู้อำนวยการ
กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7  ต่อ 2132
Email : sed3@sepo.go.th 
 
 
 
 
นายพิทย อุทัยสาง
ผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
02-298-5880-7
ต่อ 3202
Email : ppps@sepo.go.th 
นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา
ผู้อำนวยการ
สำนักกฎหมาย 
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 3118
Email : legal@sepo.go.th 
นางภูริวรรณ ทวีสิทธิ์
ผู้อำนวยการ
สำนักกำกับและประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7  ต่อ 3135
Email : mab@sepo.go.th 
     
 นายจีรวัฒน์ หงสกุล
ผู้อำนวยการ
สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 3152
Email : ppb@sepo.go.th 
น.ส. สุธาวรรณ ศักดิ์โกศล
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 2112
Email : pmb@sepo.go.th 
นายปัญญ์สุธา รายา
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 2173
Email : digital_mis@sepo.go.th 
     
นางสุกัญญา ปาลิวนิช
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพัฒนาระบบบริหาร
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 2208
Email : msd@sepo.go.th
นายชวเจต  สุนทรวิทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านกำกับหลักทรัพย์ของรัฐ
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 2111
Email : specialist2@sepo.go.th 
นายวัชรพงษ์  วรรณตุง
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านกฎหมาย
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 2111
Email : specialist3@sepo.go.th 
     
นางสาวณัฐนิภา  เหลืองสมบูรณ์
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 3129
Email : specialist4@sepo.go.th 
นางสาวสุชีรา  เงางาม
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจ
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 3123
Email : specialist1@sepo.go.th 
นายศรชัย   ไกรนรา
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพัฒนานโยบายและกำกับดูแลรัฐวิสาหกิจ
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 2138
Email : specialist5@sepo.go.th 
 
 

 


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up