สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

แบบสอบถามเพื่อประกอบการพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปีบัญชี 25611.แบบสอบถาม_SOE Award 2561 รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมเเละสิ่งเเวดล้อมดีเด่น (word)

1.แบบสอบถาม_SOE Award 2561 รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมเเละสิ่งเเวดล้อมดีเด่น (pdf)

2.แบบสอบถาม_SOE Award 2561 รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (เชิงยุทธศาสตร์) (word)

2.แบบสอบถาม_SOE Award 2561 รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (เชิงยุทธศาสตร์) (pdf)

3.แบบสอบถาม_SOE Award 2561 รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (ยกระดับการบริหารจัดการ) (word)

3.แบบสอบถาม_SOE Award 2561 รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (ยกระดับการบริหารจัดการ) (pdf)

4.แบบสอบถาม_SOE Award 2561 รางวัลนวัตกรรม Creative award (word)

4.แบบสอบถาม_SOE Award 2561 รางวัลนวัตกรรม Creative award (pdf)

5.แบบสอบถาม_SOE Award 2561 รางวัลนวัตกรรมดีเด่น (word)

5.แบบสอบถาม_SOE Award 2561 รางวัลนวัตกรรมดีเด่น (pdf)

6.แบบสอบถาม_SOE Award 2561 รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น (word)

6.แบบสอบถาม_SOE Award 2561 รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น (pdf)

7.แบบสอบถาม_SOE Award 2561_ด้านบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (word)

7.แบบสอบถาม_SOE Award 2561_ด้านบทบาทของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ (pdf)

8.แบบสอบถาม_SOE Award 2561_ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (word)

8.แบบสอบถาม_SOE Award 2561_ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (pdf)

9.แบบสอบถาม_SOE Award 2561_ด้านการตรวจสอบภายใน (word)

9.แบบสอบถาม_SOE Award 2561_ด้านการตรวจสอบภายใน (pdf)

10.แบบสอบถาม_SOE Award 2561_ด้านการควบคุมภายใน (word)

10.แบบสอบถาม_SOE Award 2561_ด้านการควบคุมภายใน (pdf)

11.แบบสอบถาม_SOE Award 2561_ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ (word)

11.แบบสอบถาม_SOE Award 2561_ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ (pdf)

12.แบบสอบถาม_SOE Award 2561_ด้านการบริหารความเสี่ยง (word)

12.แบบสอบถาม_SOE Award 2561_ด้านการบริหารความเสี่ยง (pdf)


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up