สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น


หลักเกณฑ์และแบบสอบถามรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2565

หลักเกณฑ์และแบบสอบถามรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2565 1. เกณฑ์รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2565 2. แบบสอบถามรางวัลส่งเข้าประกวด ปี 25652.1 แบบสอบถาม_SOE Award 2565 รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมเเละสิ่งเเวดล้อมดีเด่น (Word / Pdf)2.2 แบบสอบถาม_SOE Award 2565 รา...

อ่านต่อ

สรุปการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564

สรุปการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564  ...

อ่านต่อ

หลักเกณฑ์และแบบสอบถามรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2564

1. เกณฑ์รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2564 2. แบบสอบถามรางวัลส่งเข้าประกวด ปี 2564    2.1 แบบสอบถาม_SOE Award 2564 รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมเเละสิ่งเเวดล้อมดีเด่น (Word / Pdf)    2.2 แบบสอบถาม_SOE Award 2564 รางวัลความคิดสร้างสรรค์เเละนวัตกรรมดีเด่น (ด้านนวัตกรรม)...

อ่านต่อ

สรุปการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563

สรุปการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2563...

อ่านต่อ

หลักเกณฑ์และแบบสอบถามรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2563

1. เกณฑ์รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 25632. แบบสอบถามรางวัลส่งเข้าประกวด ปี 2563 2.1 แบบสอบถาม SOE Award 2563 รางวัลการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม2.2 แบบสอบถาม SOE Award 2563 รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล2.3 แบบสอบถาม SOE Award 2563 รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (ด้านความคิดสร้าง...

อ่านต่อ

สรุปการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562 ในแต่ละประเภทรางวัล

สรุปการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562 ในแต่ละประเภทรางวัล...

อ่านต่อ

เกณฑ์และแบบสอบถามรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2562

เกณฑ์รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2562 แบบสอบถามบริหารจัดการองค์กร ปี 25622.1 แบบสอบถาม SOE Award 2562 Board2.2 แบบสอบถาม SOE Award 2562 Risk2.3 แบบสอบถาม SOE Award 2562 IC2.4 แบบสอบถาม SOE Award 2562 IA2.5 แบบสอบถาม SOE Award 2562 IS2.6 แบบสอบถาม SOE Award 2562 HR แบ...

อ่านต่อ

สรุปการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ในแต่ละประเภทรางวัล

สรุปการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561 ในแต่ละประเภทรางวัล ...

อ่านต่อ

แบบสอบถามเพื่อประกอบการพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปีบัญชี 2561

1.แบบสอบถาม_SOE Award 2561 รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมเเละสิ่งเเวดล้อมดีเด่น (word) 1.แบบสอบถาม_SOE Award 2561 รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมเเละสิ่งเเวดล้อมดีเด่น (pdf) 2.แบบสอบถาม_SOE Award 2561 รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (เชิงยุทธศาสตร์) (word) 2.แบบสอบถาม_SOE Award 2561 รางว...

อ่านต่อ

เกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ >> เกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561...

อ่านต่อแบบรายงานการพิจารณารางวัลประจำปี 2560

แบบรายงานการพิจารณารางวัลนวัตกรรมประจำปี 2560 File Word File Pdf   แบบรายงานการพิจารณามอบรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2560 File Word File Pdf   แบบรายงานการพิจารณามอบรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2560 File Word File Pdf ...

อ่านต่อ

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Awards) ประจำปี 2559

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Awards) ประจำปี 2559...

อ่านต่อ

เกณฑ์การพิจารณารางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2559

-  เกณฑ์การพิจารณารางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2559-  แบบรายงานประกอบการพิจารณามอบรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2559_word-  แบบรายงานประกอบการพิจารณามอบรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2559_pdf...

อ่านต่อ

เกณฑ์การพิจารณารางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2559

- เกณฑ์การพิจารณารางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2559 - หนังสือแจ้งเกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2559 (ในสังกัดกระทรวงการคลัง) (นอกสังกัดกระทรวงการคลัง)- เกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2559 (ประเภทรางวัลที่ 1-6 และ ประเภทรางวัลน...

อ่านต่อ

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2558

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘ มีทั้งสิ้น ๘ ประเภทรางวัล ดังนี้  ๑. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๒. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ได้แก่ ธนาคารออมสิน  ๓. รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภทรางวัล ได้แก่  ...

อ่านต่อ

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2558

- เกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2558 - แบบรายงานประกอบการพิจารณารางวัลนวัตกรรมดีเด่น  - แบบรายงานประกอบการพิจารณารางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น...

อ่านต่อ

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2557

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗ มีทั้งสิ้น ๙ ประเภทรางวัล ดังนี้ ๑. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี ๒๕๕๗ : ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ๒. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๓. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)   ...

อ่านต่อ

การมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2557

การมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2557  เกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นในปี 2557  แบบรายงานประกอบการพิจารณามอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2557  แบบสอบถามรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ...

อ่านต่อ

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2556

                           ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี ๒๕๕๖ มีทั้งสิ้น ๘ ประเภทรางวัล ดังนี้ ๑. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี ๒๕๕๖ ได้แก่   &n...

อ่านต่อ

การมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2556

การมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2556  เกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2556  แบบสอบถามรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  แบบสอบถามรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ...

อ่านต่อ

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2555

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ ๑) รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมแห่งปี ๒๕๕๕ กลุ่มสาธารณูปโภคสาธารณูปการ   - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  กลุ่มสาธารณูปโภคสาธารณูปการ   - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กลุ่มอื่นๆ:- ๒) รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น รางวัลเกีย...

อ่านต่อ

การมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2555

 Power Point สัมมนาชี้แจงเกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2555  หนังสือเกณฑ์พิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2555  เกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2555  กำหนดการ  ใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา  แบบสอบถาม CSR และ Innovation ...

อ่านต่อ

รายงานประกอบการพิจารณามอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2554

การมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2554 แบบรายงานประกอบการพิจารณามอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2554   เชิญเข้าร่วมสัมมนาชี้แจงเกณฑ์การตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2553 (27 เมษายน 2554) ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร 2 เกณฑ์การตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2...

อ่านต่อ

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2553

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี ๒๕๕๓ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดำเนินการจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงละครอักษรา อาคารคิงพาวเวอร์ คอมเพล็กซ์  ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์&nb...

อ่านต่อ

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2552

  สรุปรางวัลปี 2552 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมแห่งปี 2552 (จำนวน 1 รางวัล)     • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น (จำนวน 3 รางวัล)     ดีเด่น     • การไฟฟ้านครหลวง     • การนิ...

อ่านต่อ

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2551

ประเภทรางวัลที่ 1 รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น รัฐวิสาหกิจได้รับการเสนอชื่อ 7 แห่ง ได้แก่ - การประปาส่วนภูมิภาค - การไฟฟ้านครหลวง - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ธนาคารออมสิน - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวั...

อ่านต่อ

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2550

    งานมอบรางวัลรัฐ วิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2550 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2550 ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีผู้ร่วมงานประกอบด้วยรัฐมนตรี คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจและคณะอนุกรรมการภายใต้ระบบประเมินผลฯ ผู้แทนส่วนราชการ ผู...

อ่านต่อ

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2549

  งานมอบรางวัลรัฐ วิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2549 จัดขึ้นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 ณ สโมสรทหารบก โดยมี ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในงาน ประเภทและจำนวน: 5 ประเภท 17 รางวัล ดังนี้ 1) รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น (จำนวน 3 รางวัล) 2) ร...

อ่านต่อ


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up