สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

การสัมมนารับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ


ชื่อ-นามสกุล*
หน่วยงาน/สถานที่ติดต่อ*
เบอร์ติดต่อ*
E-mail*
1. ประเภทและลักษณะกิจการ ที่เหมาะสมให้เอกชนมีส่วนร่วม ในการลงทุน
2. เป้าหมายการให้เอกชน ร่วมลงทุนและกรอบระยะเวลา
3. ประมาณการลงทุน
4. ความเชื่อมโยงระหว่างกิจการตามร่างแผนยุทธศาสตร์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
5. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่นๆ (เพิ่มเติม)


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up