สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

การสัมมนาถ่ายทอดความรู้และรับฟังความคิดเห็น เกี่ยวกับมาตรการลดผลกระทบจากการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีสากล
ในส่วนมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ ๙


ผู้เข้าร่วมงาน

ผู้เข้าร่วมงาน

กรุณาเลือกรัฐวิสาหกิจ *
ชื่อ-นามสกุล *
ตำแหน่ง *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ชื่อ-นามสกุล *
ตำแหน่ง *
หมายเลขโทรศัพท์ *
ผู้ประสานงาน

ผู้ประสานงาน

ชื่อ-นามสกุล *
ตำแหน่ง *
หมายเลขโทรศัพท์ *
E-mail *
หมายเหตุ : กรุณาส่งแบบตอบรับการสัมมนาถ่ายทอดความรู้และรับฟังความคิดเห็นกลับมายังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ทางระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒

หมายเหตุ : กรุณาส่งแบบตอบรับการสัมมนาถ่ายทอดความรู้และรับฟังความคิดเห็นกลับมายังสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ทางระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์ ภายในวันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up