สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

คณะอนุกรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ สาขาเกษตรและสาขาทรัพยากรธรรมชาติ (คณะอนุกรรมการฯ) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานกิจการขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)


วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา : 15:31 น.

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. นางพัลลภา เรืองรอง ประธานคณะอนุกรรมการฯ นำคณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วยผู้แทน สคร. นางวชิรญา เพิ่มภูศรี รอง ผอ. สคร. และ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตรวจเยี่ยมและศึกษาดูงานกิจการของ อ.ส.ค. ณ สำนักงานกลาง อ.ส.ค. อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปี 2566 การพัฒนา อ.ส.ค. ให้เป็นไปตามทิศทางของแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 - 2570 ในการนี้ ได้เยี่ยมชมในส่วนของโรงงานผลิตนม การบริหารจัดการฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง และการดำเนินการจัดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยมีนายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการ อ.ส.ค. และคณะผู้บริหาร อ.ส.ค. ให้การต้อนรับ


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up