สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. กำกับดูแลให้รัฐวิสาหกิจเบิกจ่ายงบลงทุนได้สูงกว่าเป้าหมาย


วันที่ 22 สิงหาคม 2566 เวลา : 15:53 น.

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ในปี 2566 รัฐวิสาหกิจมีการเบิกจ่ายงบลงทุนจนถึงเดือนกรกฎาคม 2566 จำนวน 157,492 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 104 ของแผนการเบิกจ่าย ประกอบด้วยการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ (ตั้งแต่
เดือนตุลาคม 2565 – เดือนกรกฎาคม 2566) 34 แห่ง จำนวน 90,483 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 101
ของแผนการเบิกจ่าย และรัฐวิสาหกิจปีปฏิทิน (เดือนมกราคม 2566 – เดือนกรกฎาคม 2566) 9 แห่ง
จำนวน 67,009 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 109 ของแผนการเบิกจ่าย

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1mvFhdmQQwQp16N-fKP1bmQOEStHx6GYo/view?usp=drive_link


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up