สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. X GBDi สร้าง สคร. ให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven organization)


วันศุกร์ที่ 09 กันยายน 2565 เวลา : 11:39 น.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสร้างให้ สคร. ให้เป็นต้นแบบองค์กรภาครัฐที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล โดยได้ริเริ่มนำร่องโครงการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) กับข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐ พร้อมๆ กับการพัฒนาทักษะด้านข้อมูล (Data Skills) เรื่อง นวัตกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลและการแสดงผล (Innovation With Data Analytics and Visualization) ให้ "SEPO Data team รุ่นที่ 1" ที่รับผิดชอบดูแลข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐ ระหว่างวันที่ 5 - 8 กันยายน 2565 การนำร่องโครงการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และพัฒนาทักษะข้อมูล (Data Skills) กับข้อมูลหลักทรัพย์ของรัฐ ทำให้เห็นถึงการพัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลอย่างเป็นระบบและยั่งยืน ซึ่งจะเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนา สคร. ในภารกิจอื่น ในการนี้ เมื่อจบหลักสูตร
การอบรมวันที่ 8 กันยายน 2565 นางวชิรญา เพิ่มภูศรี รองผู้อำนวยการ สคร. ได้ให้เกียรติมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม "SEPO Data team รุ่นที่ 1"


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up