สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

“รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบนโยบาย CEO รัฐวิสาหกิจ เพื่อนำแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจไปสู่การปฏิบัติ”


วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 2565 เวลา : 09:00 น.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) จัดสัมมนาผู้บริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจ หรือ “SOE CEO Forum” ในวันที่ 22 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ เพื่อสื่อสารให้ผู้บริหารสูงสุด (CEO)ของรัฐวิสาหกิจมีความเข้าใจเกี่ยวกับแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 – 2570 (แผนพัฒนารัฐวิสาหกิจฯ)และทิศทางการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ รวมถึงเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง CEO ของรัฐวิสาหกิจให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน โดยมี นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดงานและมอบนโยบายแก่ CEO ของรัฐวิสาหกิจทั้ง 52 แห่ง


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up