สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดการประชุมคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน ครั้งที่ 4/2565 เห็นชอบ 3 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 37,000 ล้านบาท หนุนเอกชนร่วมลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางถนน


วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา : 20:43 น.

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งมีผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้

1. คณะกรรมการ PPP เห็นชอบหลักการของโครงการทางหลวงพิเศษหมายเลข 82 สายทางยกระดับบางขุนเทียน - บ้านแพ้ว สำหรับการให้เอกชนร่วมลงทุนในการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) ของกรมทางหลวง
(ทล.) ระยะทางรวม 24.7 กิโลเมตร และมีระบบจัดเก็บค่าผ่านทางอัติโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น (M - Flow) มูลค่ารวม
31,457 ล้านบาท โดยรัฐเป็นผู้ลงทุนค่าเวนคืนที่ดินและค่าก่อสร้างงานโยธา ในขณะที่เอกชนเป็นผู้ลงทุนออกแบบก่อสร้าง ติดตั้งงานระบบและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้รับผิดชอบงาน O&M ทั้งหมด ตลอดระยะเวลา 30 ปี โดยโครงการจะช่วยแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบนถนนพระราม 2 รวมถึงรองรับและเชื่อมต่อการเดินทาง
จากใจกลางเมืองกรุงเทพมหานครลงสู่พื้นที่ภาคใต้โดยตรง
2.คณะกรรมการ PPP เห็นชอบโครงการการพัฒนาและบริหารจัดการที่พักริมทาง (Rest Area)
ของ ทล. 2 โครงการ ได้แก่ โครงการ Rest Area บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สายบางปะอิน - นครราชสีมา
มูลค่า 3,279 ล้านบาท และโครงการ Rest Area บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง หมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรีมูลค่า 2,356 ล้านบาท เพื่อรองรับการเปิดให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในทั้ง 2 เส้นทางแก่ประชาชน
โดยรัฐเป็นผู้ลงทุนค่าที่ดินและเอกชนเป็นผู้ลงทุนก่อสร้างองค์ประกอบและสิ่งปลูกสร้างต่างๆ พร้อมจัดให้มี
สิ่งอำนวยความสะดวกและการบริการต่างๆ ตามมาตรฐาน รวมถึงรับผิดชอบงาน O&M ตลอดระยะเวลา 30 ปี
และ ทล. จะได้รับผลตอบแทนจากเอกชนตลอดอายุสัญญา โดยโครงการจะช่วยลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุทางถนน
และดึงดูดให้มีผู้ใช้บริการบนเส้นทางดังกล่าวเพิ่มขึ้น
3. คณะกรรมการ PPP รับทราบการเข้าร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเครือข่าย PPP Network Meeting of Asia and the Pacific ครั้งที่ 7 ร่วมกับ United Nations Economic and Social Commission for Asia
and the Pacific เมื่อวันที่ 15 - 16 มิถุนายน 2565 ที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 161 คน
จาก 18 ประเทศ ซึ่งการประชุมจะส่งเสริมให้ประเทศสมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้
ด้านการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนที่เป็นสากล


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up