สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สคร. จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการประเมินผลด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของรัฐวิสาหกิจ (คณะอนุกรรมการฯ) ครั้งที่ 3/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 11 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย


วันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา : 13:30 น.

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยคณะอนุกรรมการสนับสนุนการประเมินผลด้านประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของรัฐวิสาหกิจ (ดร. ไชยยศ บุญญากิจ
ประธานอนุกรรมการฯ) ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณากรอบแนวทางการจัดทำตัวชี้วัดด้าน
Eco-efficiency ของรัฐวิสาหกิจสำหรับรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น.ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 11 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยโดยได้เชิญรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงิน ที่มีการประเมินผลด้วยตัวชี้วัด Eco-efficiency แล้วจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน และธนาคารอาคารสงเคราะห์ มาร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) และเชิญรัฐวิสาหกิจสาขาสถาบันการเงินที่จะเริ่มประเมินตัวชี้วัด Eco-efficiency ในปี 2566 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม และสำนักงานธนานุเคราะห์ เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วย


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up