สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

คำแปลกฎหมายคำแปลกฎหมายในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๑๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
   STANDARD QUALIFICATIONS OF STATE ENTERPRISE DIRECTORS AND EMPLOYEES B.E. 2518 (1975)

พระราชบัญญัติการพัฒนาการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๖๒
   DEVELOPMENT OF SUPERVISION AND MANAGEMENT OF STATE ENTERPRISES ACT B.E. 2562 (2019)

พระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒
   PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP ACT, B.E. 2562 (2019)

พระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๔๒
   STATE ENTERPRISE CORPORATIZATION ACT, B.E. 2542 (1999)

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๐๒
   OFFENCES OF OFFICIALS IN STATE ORGANISATIONS OR AGENCIES ACT, B.E. 2502 (1959)

พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล พ.ศ. ๒๔๙๖
   ACT ON ESTABLISHMENT OF GOVERNMENT ORGANIZATION, B.E. 2496 (1953)


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up