สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2558ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘ มีทั้งสิ้น ๘ ประเภทรางวัล ดังนี้ 

๑. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

๒. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ได้แก่ ธนาคารออมสิน 

๓. รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภทรางวัล ได้แก่ 

    ๓.๑ รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม ได้แก่ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด 

    ๓.๒ รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ได้แก่  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

    ๓.๓ รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 

๔. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 

๕. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น ได้แก่

    ๑) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร         

    ๒) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

๖. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี ๒๕๕๘ ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

๗. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ได้แก่

    ๑) การประปานครหลวง

    ๒) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 

๘.รางวัลนวัตกรรมดีเด่น  

     รางวัลดีเด่น ได้แก่

     ๑) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (อุปกรณ์ควบคุมแนวสายพานลำเลียงถ่านหินลิกไนต์อัตโนมัติ)  

     ๒) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ระบบป้องกันการกัดกร่อนหน้าแปลน)  

     โดยมีรางวัลรางวัลชมเชยระดับองค์กร ได้แก่

     ๑) บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (โปรแกรมบัฟเฟอร์ระบบคงสิทธิเลขหมาย  โทรศัพท์เคลื่อนที่)

     ๒) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  (อุปกรณ์ป้องกันเสิร์จสำหรับระบบไฟฟ้ากระแสสลับ)

     รางวัลชมเชยระดับบุคคล ได้แก่

     ๑) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (ชุดอุปกรณ์พาดสายเคเบิลอากาศระบบจำหน่าย ๒๒ kV และ ๓๓ kV)    

     ๒) การประปาส่วนภูมิภาค (ชุดตรวจสอบอุปกรณ์ PRV ภาคสนาม)

 

        

 


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up