สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2551ประเภทรางวัลที่ 1 รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น

รัฐวิสาหกิจได้รับการเสนอชื่อ 7 แห่ง ได้แก่
- การประปาส่วนภูมิภาค
- การไฟฟ้านครหลวง
- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- ธนาคารออมสิน
- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัล ได้แก่
ประเภทดีเด่น

- การไฟฟ้านครหลวง
- บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

รางวัลเกียรติยศ

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประเภทรางวัลที่ 2 รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น

รัฐวิสาหกิจได้รับการเสนอชื่อ 6 แห่ง ได้แก่

- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัล ได้แก่

- การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประเภทรางวัลที่ 3 รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น

รัฐวิสาหกิจได้รับการเสนอชื่อ 8 แห่ง ได้แก่

- การประปานครหลวง
- การไฟฟ้านครหลวง
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 
- ธนาคารออมสิน
- ธนาคารอาคารสงเคราะห์
- บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัล ได้แก่
ประเภทดีเด่น

- การประปานครหลวง
- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประเภทเกียรติยศ

- การไฟฟ้านครหลวง
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด  

ประเภทรางวัลที่ 4 รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
รัฐวิสาหกิจได้รับการเสนอชื่อ 5 แห่ง ได้แก่

- การไฟฟ้านครหลวง
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัล ได้แก่

- การไฟฟ้านครหลวง
- การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
- บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

ประเภทรางวัลที่ 5 รางวัลพัฒนาปรับสถานภาพองค์กรดีเด่น

- ไม่มีรัฐวิสาหกิจใดผ่านเกณฑ์การพิจารณารางวัล -

เอกสารแนบ (ไฟล์จากเว็บเดิมไม่มี)

1. หนังสือขออนุมัติจัดงานปี 2551
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปี 2551
3. เกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหหกิจดีเด่นประจำปี 2551

4. คำกล่าวงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2551 โดย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
5. คำกล่าวรายงานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง โดย ปลัดกระทรวงการคลัง

ภาพบรรยากาศในงาน (ไฟล์จากเว็บเดิมไม่มี)

Download รูปภาพทั้งหมด 


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up