สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2553รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี ๒๕๕๓


สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดำเนินการจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี ๒๕๕๓
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงละครอักษรา อาคารคิงพาวเวอร์ คอมเพล็กซ์  ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ
โดยมีนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ) ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมีผลรางวัลดังนี้


ประเภทรางวัล

รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวัล

๑)ประเภทรางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมแห่งปี

 

ดีเด่น

บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

๒)ประเภทรางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น

 

เกียรติยศ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ดีเด่น

การประปานครหลวง                                 

๓) ประเภทรางวัลการจัดการองค์กรดีเด่น

 

เกียรติยศ

●การไฟฟ้านครหลวง

●การประปานครหลวง

ดีเด่น

●การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

●ธนาคารออมสิน

๔) ประเภทรางวัลพัฒนาปรับสถานภาพองค์กรดีเด่น

 

ดีเด่น

การเคหะแห่งชาติ

๕) ประเภทรางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น

 

 ดีเด่น

●บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

●การไฟฟ้านครหลวง

●การประปานครหลวง

 

๖) ประเภทรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

 

ดีเด่น

●การไฟฟ้านครหลวง

●ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

●การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

๗) ประเภทรางวัลการให้บริการดีเด่น

 

ดีเด่น

●บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

●บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

๘) ประเภทรางวัลนวัตกรรมดีเด่น

 

ดีเด่น

●บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)

●บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

●การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๙) ประเภทรางวัลการพัฒนาตามโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการองค์กร

ดีเด่น

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย        

๑๐) ประเภทรางวัลการรายงานและเปิดเผยข้อมูลดีเด่น

 

ดีเด่น

●การประปานครหลวง

●การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

●การประปาส่วนภูมิภาค                           

 
เอกสารแนบ
- เอกสารงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2553

นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up