สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียน

มติคณะรัฐมนตรี

ตามผลการประชุม กนร. ครั้งที่ 4/2556, ให้ยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 (เรื่อง ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ) เฉพาะในส่วนที่เชื่อมโยง
การกำหนดวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนกับผลการประเมิน โดยให้รัฐวิสาหกิจกำหนดวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี โดยพิจารณาถึงสถานภาพขององค์กร และให้เป็นไปตาม
มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การกำหนดวงเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะ, เห็นชอบเรื่อง อัตราค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ตามผลการประชุม กนร. ครั้งที่ 4/2556)

หมายเหตุ: ยกเลิกในส่วนของอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจให้ใช้ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 เรื่อง ข้อเสนอการปรับปรุงอัตราและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอื่นในคณะกรรมการชุดย่อย คณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานอื่น

หนังสือเวียน


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up