สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2556                           ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี ๒๕๕๖ มีทั้งสิ้น ๘ ประเภทรางวัล ดังนี้

๑. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี ๒๕๕๖ ได้แก่
      - กลุ่มสาธารณูปโภค สาธารณูปการ: ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
    
  - กลุ่มสถาบันการเงิน: ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
   
   - กลุ่มอื่นๆ: ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
๒. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ประเภทรางวัลเกียรติยศ)
๓. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น : ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
๔. รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น เป็นดังนี้
      ๔.๑ รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่นในภาพรวม ได้แก่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
      ๔.๒ รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารจัดการสารสนเทศ ได้แก่
             ๑) สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
             ๒) สำนักงานธนานุเคราะห์

       ๔.๓ รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
             -ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
๕. รางวัลผู้นำองค์กรดีเด่น ได้แก่ นายอาทร สินสวัสดิ์ จากการไฟฟ้านครหลวง
๖. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลดีเด่น ได้แก่
      ๑) การประปานครหลวง
      ๒) ธนาคารออมสิน
๗. รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๘. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ได้แก่  บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  (เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพดีเซลสังเคราะห์)
โดยมีรางวัลชมเชย ๖ รางวัล ได้แก่  
      ๑) การประปานครหลวง (ระบบเฝ้าติดตามและจ่ายคลอรีนแบบอัตโนมัติในระบบจ่ายน้ำ)
      ๒) การประปาส่วนภูมิภาค (โปรแกรมประยุกต์ Wmap 9.12 สำหรับการจัดทำแผนที่แนวท่อประปา)
      ๓) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (เครื่องควบคุมการสื่อสารทางเสียงสำหรับศูนย์ควบคุมระบบไฟฟ้ากำลัง)
      ๔) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (Smart Phase Indicator (SPI))
      ๕) บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)  (ระบบการวัดประสิทธิภาพโครงข่าย (TOT-netview))
      ๖) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (โครงการพัฒนาระบบเครื่องช่วยการเดิน อากาศนำร่องต้นแบบ สำหรับการซ่อมบำรุง และฝึกอบรม) 

เอกสารแนบ
- เอกสารงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2556

นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up