สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ PPP on Call


ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ PPP on Cal
   พึงพอใจมากที่สุด
   พึงพอใจมาก
   พึงพอใจ
   พึงพอใจน้อย
   ไม่พึงพอใจ
ข้อเสนอแนะ


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up