สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สคร. ครั้งที่ 1/2566


วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา : 16:11 น.

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566 สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำ สคร. ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนางเบญจวรรณ สร่างนิทร ประธานกรรมการจริยธรรมประจำ สคร. เป็นประธานในที่ประชุม
โดยที่ประชุมได้พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของ สคร. ในด้านจริยธรรม พร้อมทั้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ หรือ ITA ของ สคร. รวมถึงได้พิจารณาแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับงานด้านจริยธรรมของ สคร. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อให้ สคร. นำไปดำเนินการด้านจริยธรรมของ สคร. ต่อไป


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up