คำถามจากการประชุมชี้แจงและติดตามความคืบหน้าของการส่งข้อมูล (Data Conversion)วันที่ : ที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา : 17:00 น.

คำถาม-คำตอบจากการประชุมชี้แจงและติดตามความคืบหน้าของการส่งข้อมูล (Data Conversion)

วันที่ 2 ตุลาคม 2550 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารกรมบัญชีกลาง

 

 1. Smart Card ให้หน่วยงานละกี่บัตร / รหัส และ ใช้รหัสเดียวกันได้หรือไม่

ตอบ รส. จะได้รับ 1 บัตร / 1 Terminal แต่จะมี User ย่อยให้ตอน Load data เข้าระบบอีกครั้งประมาณ 6 กลุ่ม
ตามที่เคยแบ่งกลุ่มไว้กับทางสคร. ทีมงานจะประสานงานร่วมกับสคร.เพื่อส่ง Username ทั้งหมดให้รัฐวิสาหกิจอีกครั้งหนึ่ง

 

 1. จะมีการประชุมทำความเข้าใจให้ผู้ถือบัตร Smart Card เข้าใจถึงความสำคัญในการส่งข้อมูลให้ สคร หรือไม่

        ตอบ จะประสานงานกับสคร.ในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง

 

 1. จะเริ่มใช้งานในระบบ GFMIS-SOE เมื่อไหร่

ตอบ เริ่มใช้งานระบบ GFMIS-SOE ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2550 โดยรัฐวิสาหกิจที่ใช้ระบบ GFMIS-SOE เป็นระบบบัญชี
จะเริ่มใช้ระบบก่อนรัฐวิสาหกิจกลุ่มอื่น เนื่องจากต้องมีการบันทึกรายการบัญชีของเดือนต.ค.2550 เข้าระบบ 
ส่วนรัฐวิสาหกิจกลุ่มอื่นจะเริ่มบันทึกข้อมูลประมาณการของปี 2551 เข้าระบบภายใน 31 ต.ค.2550

 

 1. การเบิกจ่ายงบประมาณ(เงินอุดหนุนที่รัฐวิสาหกิจได้รับ)จะสามารถนำส่ง ขบ 02 หรือ ขบ 04 ผ่านเครื่อง Terminal
  ที่ติดตั้งให้ที่หน่วยงานของรัฐวิสาหกิจได้เมื่อไหร่

                 ตอบ สามารถทำได้ตั้งแต่ที่ Terminalได้รับการติดตั้งที่รัฐวิสาหกิจ

 

 1. Template รายการระหว่างกันกรณีสถาบันการเงินต้องทำหรือไม่

ตอบ Template รายการระหว่างกัน กรณีสถาบันการเงินต้องทำเข้ามาเหมือนรัฐวิสาหกิจอื่นๆ

 

 1. รัฐวิสาหกิจได้ส่งงบไตรมาสให้ สตง.ตรวจสอบ งบปี 2549 Q1-Q3 ส่วนข้อมูลเบื้องต้น Q4 ที่บันทึกเดิม
  ในระบบ Web ของสคร. เป็นข้อมูลเบื้องต้น ถ้า สตง. ตรวจสอบเสร็จ ต้องแก้ไขตัวเลขที่ Q4 เท่านั้นใช่มั้ย

         ตอบ ใช่

 

 1. การกรอกข้อมูลงบกำไรขาดทุนใช้ Template จาก สศค. ซึ่งการส่งข้อมูลเป็นรายไตรมาส แต่ สคร ให้กรอกเป็นรายเดือน
  ไม่ทราบว่าใช้ Template ตรงไหน และการกรอกข้อมูลใช่ยอดสะสมใช่หรือไม่

ตอบ ใช้ Template เดียวกันกับของสศค. โดยจะประสานงาน สศค. เพื่อให้สามารถเปิด field ให้เป็นรายเดือนได้

 

 1. การแสดงรายละเอียดระหว่างกันต้องเขียนคำอธิบายหรือไม่ หรือเขียนเพียงว่า Dr/Cr บัญชีใดเท่านั้น

ตอบ  ใน Template Trading Partner จะมีหัวข้อ GL ให้เลือก ซึ่งสคร.จะทำหนังสือ ชี้แจงรส.ว่าบัญชี GL ใด
ที่รส.ควรต้องสามารถบันทึกายการระหว่างกันเข้าระบบ GFMIS-SOE ได้

 

 1. งบกำไรขาดทุน (งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด)ยอดเคลื่อนไหว 3 เดือนแต่ละ Q ใช่หรือไม่

ตอบ  ไม่ใช่งบการเงินทุกประเภทที่นำเข้าระบบ GFMIS-SOE ตอนเริ่มใช้งานจะเป็นยอดสะสม ไม่ใช่ยอดเคลื่อนไหว
เพื่อให้สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น

 

 1. งบทดลองจะใช้ยอด ณ วันสิ้นสุด หรือยอดเคลื่อนไหว

  ตอบ ใช้งบทดลองยอด ณ วันสิ้นสุด หรือคือยอดสะสมนั่นเอง

 

 1. ระบบ GFMIS-SOE ไม่ต้องการแผนงบลงทุนและผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจที่เป็น Finance
  ธนาคารออมสินซึ่งเป็น Finance เคยส่งข้อมูลผลการเบิกจ่ายงบลงทุนโดยแยกเป็น งานประจำ(ภาพรวม) และ
  งานโครงการ (แยกรายโครงการ) ผ่าน Website ของ สคร คือ www.sepo.go.th เป็นรายเดือน ดังนั้น
  ทางธนาคารออมสินยังต้องส่งข้อมูลดังกล่าวอีกหรือไม่ หากไม่ต้องขอให้ สคร แจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรให้ธนาคารทราบด้วย

ตอบ  จะประสานงานกับสคร. ในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง

 

 1. รัฐวิสาหกิจมีรอบบัญชีตามปีปฏิทินในขณะที่การบันทึกข้อมูลจะเป็นตามปีงบประมาณ ดังนั้นการบันทึกข้อมูล
  แผนงบลงทุนปีงบประมาณ 2551 สำหรับเดือน ต.ค. - ธ.ค. 2550 รัฐวิสาหกิจจะกรอกข้อมูลรายปีอย่างไร เนื่องจาก
  งบลงทุนรายปี เช่น แผนงบลงทุนรายปีจำแนกตามแหล่งที่มาของเงิน จำแนกตามยุทธศาสตร์ตามพื้นที่
  ตาม Import Content ไม่มีการแบ่งเป็นรายไตรมาส เช่นเดียวกับงบการเงินที่แจกแจงเป็นไตรมาสไว้

ตอบ ในการกรอก Template ให้รัฐวิสาหกิจกรอกข้อมูลตามรอบปีบัญชีของตนเอง โดยตัว Template
จะสามารถรองรับข้อมูล สำหรับทั้งปีราชการ, ปีปฎิทิน และรอบปีบัญชีอื่นๆ

 

 1. ผลงบลงทุนรายเดือน ก.ย.- ธ.ค. 2550 จะต้องกรอกใน Template ของ สคร จาก Website ไปก่อนใช่หรือไม่
  เพราะปีบัญชีของ กฟภ เป็น ม.ค.- ธ.ค.ใน Template ใหม่จะกรอกเฉพาะแผนปี 2551 ใช่หรือไม่

ตอบ ในกรณีของการส่งผลงบลงทุนรายเดือน สำหรับเดือนกันยายน ซึ่งมีกำหนดส่งภายในวันที่ 5 ตุลาคม 50 นั้น
ให้กรอกผ่าน Template ตามรายละเอียดใน Web Site:  http://gfmis-soe.sepo.go.th และนำส่งคืน
ที่ kamonphop_u@sepo.go.th   ส่วนผลงบลงทุนในเดือน ตุลา 50 เป็นต้นไป ให้นำส่งโดยกรอกผ่าน Template
ของโครงการ GFMIS-SOE ซึ่งจะมีการจัด Refresh Training เพื่อสอนวิธีการกรอกและนำส่ง อีกครั้งในช่วง 2 สัปดาห์
หลังของเดือนตุลาคม

 

 1. แผนงบลงทุนปี 2551 ถ้ายังไม่ผ่าน ครม. ยังไม่ต้องนำมาบันทึกใช่หรือไม่

ตอบ  ให้บันทึกเป็นแผนเบื้องต้นเข้ามา

 

 1. แผนงบลงทุนปี 2551 ในกรณีถ้าคีย์ข้อมูลผ่าน สศช แล้วไม่ต้องกรอกข้อมูลแล้วใช่รือไม่

ตอบ ในกรณที่บันทึกเข้า Template ของสศช. แล้วได้นำส่งเข้ามาให้แล้ว ไม่ต้องบันทึกเข้ามา
ตาม Template งบลงทุนของระบบ GFMIS-SOE อีก

 

 1. แผนงบลงทุนที่บริษัท มีแต่งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ (รายปี) ต้องกรอกส่วนไหนบ้าง

ตอบ ถ้ามีแต่งบลงทุนเพื่อการดำเนินงานปกติ ในส่วนของแผนงบลงทุน ให้กรอก Template INV-P01-1,
-2, -3, -4, -5 และ INV-P02-1 และ INV-P02-3 (ถ้าสามารถระบุพื้นที่ได้)

 

 1. ข้อมูลผู้บริหาร กรณีให้ไปช่วยปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารต้องบันทึกข้อมูลผู้บริหารหรือไม่

        ตอบ ถ้ารักษาการณ์แทนผู้บริหารให้ใส่ข้อมูล

 

 1. กรณีไม่มีข้อมูลที่ต้องการให้กรอกให้ระบุที่หมายเหตุหรืออย่างไร

ตอบ กรณีที่ไม่มีข้อมูลให้เลือกจาก drop down list ให้ระบุในช่องหมายเหตุแต่ถ้า รส.เองไม่มีข้อมูล
(กรณีไม่ทราบจริงๆ)ให้เว้นว่างไว้

 

 1. กรณีผู้บริหารออกไปแล้วใช้วิธีลบได้หรือไม่ เดิมเคยให้ระบุวันที่ออกจากตำแหน่ง

ตอบ  ไม่ให้ลบชื่อผู้บริหารออกไปจากไฟล์ แต่ให้ระบุวันที่ออกจากตำแหน่ง และสาเหตุแทน

 

 1. ข้อมูลใน www.sepo.go.th ได้ลงข้อมูลไปมากกว่าที่เรียกรายงานจากระบบ GFMIS-SOE
  ส่วนที่ขาดหายไปจะให้ทำอย่างไร

ตอบ คงต้องรบกวนให้รัฐวิสาหกิจกรอกเข้ามาเพิ่มเติมให้ครบถ้วนตามข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน  ทางทีมงาน
ได้พยายามโอนถ่ายข้อมูลมามากที่สุดแล้ว แต่ข้อมูลที่ขาดหายไปทั้งนี้อาจเนื่องจากความผิดพลาดทางเทคนิค
ในการโอนถ่ายข้อมูล ขออภัยรัฐวิสาหกิจมา ณ ที่นี้ด้วย

 

 1. การอบรมของ Board และผู้บริหาร บางทีไม่มีข้อมูลรุ่นที่ในการกรอก เช่น การอบรม กปอ. รุ่นที่ 9
  บางทีจะไม่ทราบ แต่ Template ของ สคร เป็นมีฟ้าในการบังคับกรอก
  รุ่นที่ (File Conversion_Training_com S601.xls) จะให้กรอกข้อมูลยังไง

ตอบ ในกรณีที่ไม่ทราบข้อมูลจริงๆ อนุโลมให้เว้นไว้ได้

 

 1. หากเลขานุการคณะกรรมการเสียชีวิตขณะดำรงตำแหน่งอยู่ จะลงวันที่เสียชีวิตเป็นวันที่ครบวาระรึเปล่า
  และมีมติคณะกรรมการแต่งตั้งผู้อื่นรักษาการณ์แทนระหว่างรอการสรรหา ข้อมูลของผู้รักษาการแทนต้องนำมาลงหรือไม่

ตอบ การเก็บข้อมูลของคณะกรรมการ ให้รัฐวิสาหกิจกรอกข้อมูลเฉพาะ บุคคลที่ดำรงตำแหน่งอยู่/รักษาการณ์
ที่มีชีวิตอยู่ ณ ขณะนี้เท่านั้น ถ้าคณะกรรมการที่เสียชีวิตและยังไม่มีใครมาดำรงตำแหน่งแทน ก็ไม่ต้องบันทึกข้อมูล
ของกรรมการท่านนั้น

 

 1. คณะกรรมการหมดวาระในเดือน มี.ค. 2550 และยังไม่มีหนังสือแต่งตั้งใหม่มา ข้อมูลกรรมการชุดเดิมต้องนำมาลงหรือไม่

ตอบ ให้บันทึกข้อมูลของกรรมการรักษาการณ์ ซึ่งจะถือเป็นข้อมูลของชุดล่าสุด

 

 1. รองประธานคณะกรรมการเป็นโดยคำสั่งอธิบดีมอบหมายโดยอิงระเบียบการจัดตั้งผู้มีอำนาจแต่งตั้งคือใคร
  เนื่องจากในข้อมูลไม่มีให้เลือกหรือจะให้ใส่อื่นๆ

ตอบ ให้เลือก "อื่นๆ"

 

 1. กรณีรัฐวิสาหกิจ สังกัด 2 กระทรวง และไม่สังกัดกรม กรอกข้อมูลอย่างไร

ตอบ ให้ระบุแต่ชื่อรัฐวิสาหกิจในช่อง "สังกัด(บริษัทเอกชน)" แต่ไม่ต้องระบุชื่อ กระทรวง และ กรม อีก
(ในช่อง "สังกัด(กระทรวง)" และ "กรม" ใช้สำหรับการระบุของข้าราชการสังกัดกระทรวง/กรม โดยตรงเท่านั้น

 

 1. กรณีกรรมการและเลขานุการ คือ กรรมการผู้จัดการ โดยตำแหน่งต้องกรอกข้อมูลในกรรมการ หรือ ผู้บริหารสัญญาจ้าง

ตอบ ในกรณีนี้จะจัดว่าบุคคลนี้อยู่ในฐานะ ผู้บริหาร ให้เริ่มต้นบันทึกข้อมูลต่างๆ ใน "Conversion_Hiring_SXXX"
เช่นเดียวกับผู้บริหารท่านอื่น แต่ในไฟล์ "ข้อมูลคณะกรรมการทั้งคณะ_SXXX" ให้ใส่ชื่อของผู้บริหารท่านนี้ด้วย
พร้อมทั้งระบุหมายเหตุว่า เป็นผู้บริหาร และไม่ต้องกรอกรายละเอียดซ้ำสำหรับไฟล์ต่างๆ ของ "ข้อมูลกรรมการ" อีก

 

 1. คณะกรรมการถ้าไม่มีเบอร์มือถือทำอย่างไรไม่ต้องกรอกได้หรือไม่ และ เบอร์ที่ทำงานหมายถึงเบอร์ตรงหรือเบอร์เลขานุการ

ตอบ ในกรณีที่ไม่มีเบอร์มือถืออนุโลม ให้เว้นไว้ได้ สำหรับเบอร์ทำงาน ให้ใช้เบอร์ติดต่อโดยตรงของรัฐวิสาหกิจ
ส่วนเบอร์ของเลขานุการ สามารถใส่ลงในช่องของ ชื่อเลขานุการได้ ถ้าต้องการจัดเก็บ

 

 1. ในข้อมูลหลัก(ผู้บริหาร)ในช่องแรกวันที่เริ่มงาน จะให้ลงข้อมูลเป็นวันที่เริ่มเข้าทำงาน หรือ วันที่เริ่มรับตำแหน่งนั้นๆ

ตอบ วันที่เริ่มงาน ของผู้บริหาร หมายถึงวันที่ผู้บริหารเริ่มทำงานในองค์กรนั้น ถ้าเป็นผู้บริหารสัญญาจ้าง
ให้หมายถึงวันที่เริ่มสัญญาจ้าง

 

 1. ผู้บริหารสัญญาจ้าง หมายถึง ที่มีอยู่ ณ ปัจจุบันใช่หรือไม่ และ กรณีว่าเคยมีแต่ได้ออกไปแล้วไม่ต้องกรอกข้อมูลใช่รึเปล่า

  ตอบ ใช่ ถ้ามีข้อมูลใน Template ก็ให้ Update ข้อมูลใน Template:Hiring แต่ข้อมูลประวัติเรื่องอื่น ๆ ไม่ต้องกรอก

 

 1. ผู้บริหาร(4 ระดับตั้งแต่หัวหน้าฝ่าย)ในกรณีไม่มีหัวหน้าฝ่าย มีแต่ระดับรอง ผอ.หรือ ผู้ช่วย ผอ.
  คือ ตำแหน่ง ผอ.ฝ่าย ยังว่างอยู่ ในกรณีนี้ข้อมูลที่ใส่จะเว้นว่างไว้หรือ นำข้อมูลของ รอง ผอ.หรือ ผู้ช่วย ผอ.ใส่ลงไป

  ตอบ ถ้าไม่มีหัวหน้าฝ่าย ให้ใส่ รอง ผอ. กับ ผู้ช่วย ผอ.


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up