หน่วยงานรัฐวิสาหกิจใดที่อยู่ในโครงการ GFMIS-SOEวันที่ : ที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา : 11:00 น.

ขณะนี้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่อยู่ในโครงการ GFMIS-SOE มีทั้งสิ้น 59 แห่งด้วยกัน  จากทั้งสิ้น 62 แห่ง ซึ่งภายหลังถูกยุบเลิกแล้ว 2 แห่ง และพ้นสภาพการเป็นรัฐวิสาหกิจ 1 แห่ง ตามรายชื่อต่อไปนี้

 1. การกีฬาแห่งประเทศไทย
 2. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
 3. การเคหะแห่งชาติ
 4. องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
 5. องค์การสวนยาง
 6. องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
 7. สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
 8. การรถไฟแห่งประเทศไทย
 9. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 10. การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
 11. องค์การจัดการน้ำเสีย
 12. องค์การสวนพฤกษศาสตร์
 13. องค์การสวนสัตว์
 14. องค์การคลังสินค้า
 15. การประปาส่วนภูมิภาค
 16. สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
 17. องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
 18. การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 19. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 20. องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ
 21. บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 22. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
 23. บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน)
 24. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
 25. บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
 26. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 27. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 28. การไฟฟ้านครหลวง
 29. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 30. การประปานครหลวง
 31. โรงงานยาสูบ  กระทรวงการคลัง
 32. บริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (พ้นจากการเป็นรัฐวิสาหกิจ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550)
 33. บริษัท ปตท. สผ. จำกัด
 34. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 35. ธนาคารออมสิน
 36. ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 37. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 38. ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
 39. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 
 40. ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
 41. บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 42. บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
 43. โรงพิมพ์ตำรวจ  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 44. สำนักงานธนานุเคราะห์   กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
 45. องค์การสะพานปลา
 46. บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
 47. การท่าเรือแห่งประเทศไทย
 48. บริษัท ไทยเดินเรือทะเล จำกัด
 49. บริษัท ขนส่ง จำกัด
 50. องค์การแบตเตอรี่  (ยุบเลิกตามมติ ครม.  เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2550)
 51. องค์การเภสัชกรรม
 52. สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 53. โรงงานไพ่  กรมสรรพสามิต
 54. องค์การสุรา กรมสรรพสามิต
 55. บริษัท สหโรงแรมและการท่องเที่ยว จำกัด
 56. องค์การฟอกหนัง  (ยุบเลิกตามมติ ครม.  เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 2550)
 57. องค์การตลาด
 58. บริษัท ส่งเสริมธุรกิจเกษตรกรไทย (ยุบเลิกตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 29 ธ.ค. 2552)
 59. องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้
 60. สถาบันการบินพลเรือน
 61. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด
 62. ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up