สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สาขาสาธารณูปการ


การเคหะแห่งชาติ

ชื่อบริษัท การเคหะแห่งชาติ ที่อยู่ 905 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240 เบอร์โทรศัพท์ 0-2374-0411   เบอร์โทรสาร   เว็บไซต์ http://www.nha.co.th    ...

อ่านต่อ

การประปานครหลวง

ชื่อบริษัท การประปานครหลวง ที่อยู่ 400 ถ.ประชาชื่น ทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 เบอร์โทรศัพท์ 0-2504-0123   เบอร์โทรสาร   เว็บไซต์ http://www.mwa.co.th/  ...

อ่านต่อ

การประปาส่วนภูมิภาค

ชื่อบริษัท การประปาส่วนภูมิภาค ที่อยู่ 72 ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพ 10210 เบอร์โทรศัพท์ 0-2551-8523, 0-2551-1241   เบอร์โทรสาร 0-2521-3749 เว็บไซต์ http://www.pwa.co.th/  ...

อ่านต่อ

องค์การจัดการน้ำเสีย

ชื่อบริษัท องค์การจัดการน้ำเสีย ที่อยู่ 333 อาคารเล่าเป้งง้วน 1 ชั้น 23 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900 เบอร์โทรศัพท์ 0-2273-8530-8   เบอร์โทรสาร 0-2617-3635 เว็บไซต์ http://www.wma.or.th/  ...

อ่านต่อ

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ชื่อบริษัท การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่อยู่ 618 ถ.นิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 เบอร์โทรศัพท์ 0-2574-0622   เบอร์โทรสาร   เว็บไซต์ http://www.ieat.go.th/  ...

อ่านต่อ

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด

ชื่อบริษัท บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ที่อยู่ เลขที่ ๑๒๐ หมู่ที่ ๓ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ประชุม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ เบอร์โทรศัพท์ 0-2985-890   เบอร์โทรสาร 0-2985-894 เว็บ...

อ่านต่อ


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up