สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

กฎหมายในการกำกับรัฐวิสาหกิจพระราชบัญญัติ

ระเบียบ

มติคณะรัฐมนตรีและหนังสือเวียน

พระราชบัญญัติ พระราชกำหนด และพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งรัฐวิสาหกิจ

กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน สำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนและแนวทางการดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

คำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

ร่างกฎหมายที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

-ไม่มี-

รายชื่อกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบ กรณี สคร.


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up