สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

หลักทรัพย์การบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ
อำนาจหน้าที่
กระทรวงการคลังโดย สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ มีอำนาจหน้าที่การดำเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ* ในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง พ.ศ.
2557
* “หลักทรัพย์ของรัฐ” หมายถึง หุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หุ้นในรัฐวิสาหกิจ หุ้นในห้างหุ้นส่วน หน่วยลงทุน และใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่กระทรวงการคลังถือครอง
กรอบการดำเนินงาน
1การลงทุนในหลักทรัพย์ของรัฐ (การได้มา) 
กระทรวงการคลังได้มาซึ่งหลักทรัพย์จากการลงทุนตามนโยบายภาครัฐ ประกอบด้วยการลงทุนใหม่ โดยการซื้อหุ้นในกิจการหรือหน่วยลงทุนในกองทุนรวมที่กระทรวงการคลังไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นเดิมและการลงทุนเพื่อการเพิ่มทุน โดยส่วนใหญ่เป็นหุ้นเพิ่มทุนที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมหรือตามนโยบายภาครัฐในการสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินให้กับกิจการที่ภาครัฐต้องการสนับสนุน นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังได้มาซึ่งหลักทรัพย์จากเหตุอื่น เช่น การรับโอนจากหน่วยงานอื่น การได้มาซึ่งหลักทรัพย์จากการยึดทรัพย์ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น ที่ผ่านมาการลงทุนของกระทรวงการคลังเป็นการพิจารณาความเหมาะสมเป็นรายกรณี ปัจจุบันมีแนวคิดในการจัดทำหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนในการได้มาซึ่งหลักทรัพย์ของรัฐ เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว เป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
2. การจัดการหลักทรัพย์ของรัฐ (การถือครอง)
กระทรวงการคลังบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐผ่านการใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหน่วยลงทุนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ที่ผ่านมากระทรวงการคลังบริหารจัดการหลักทรัพย์ของรัฐในส่วนของกิจการโดยการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การสนับสนุน การดำเนินงานของผู้แทนกระทรวงการคลังที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการกิจการ รวมถึงการจัดทํางานข้อมูลและเก็บรักษาเอกสารความเป็นเจ้าของ
3. การจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐ
กระทรวงการคลังจำหน่ายหลักทรัพย์ของรัฐเพื่อซื้อหุ้นกิจการอื่น โดยดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562

กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน

(1) ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ พ.ศ.2535 ลักษณะ 22 หมวด 4 บริษัท จำกัด

(2) พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 

(3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจำหน่ายหุ้นและซื้อหุ้นของกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2562

 

 


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up