สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2550 
  งานมอบรางวัลรัฐ วิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2550 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2550 ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีผู้ร่วมงานประกอบด้วยรัฐมนตรี คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจและคณะอนุกรรมการภายใต้ระบบประเมินผลฯ ผู้แทนส่วนราชการ ผู้แทนรัฐวิสาหกิจ สื่อมวลชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 800 คน และในปี 2550 คณะกรรมการตัดสินรางวัลฯ ได้กำหนดให้มีรางวัล 5 ประเภท รวม 18 รางวัล แบ่งเป็น รางวัลดีเด่น 14 รางวัล และรางวัลชมเชย 4รางวัล (ในประเภทรางวัลการดำเนินการ เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม)

เกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2550
1. รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น
- Short list รัฐวิสาหกิจที่มีคะแนนการประเมินผลฯ รวมประจำปี 2549 ตั้งแต่ 4.50 คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนการประเมินผลฯ รายหัวข้อย่อย ไม่ต่ำกว่าหัวข้อละ 4.00 คะแนน
- ผลการประเมินย้อนหลัง 3 ปี การ Site Visit และ Incident

2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
- รัฐวิสาหกิจที่มีคะแนนประเมินผลประจำปี 2549 ในหัวข้อบทบาทคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ 4.00 คะแนนขึ้นไป
- การ Site Visit และ Incident
3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
- Short list รัฐวิสาหกิจที่มีคะแนนประเมินผล ประจำปี 2549 ในหัวข้อการบริหารจัดการองค์กร ตั้งแต่ 4.00 คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนการประเมินผลฯ ใน 5 รายหัวข้อย่อย ไม่ต่ำกว่าหัวข้อละ 3.50 คะแนน
- การ Site Visit และ Incident

4. รางวัลการดำเนินการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น

- นโบายที่ชัดเจนขององค์กร ที่แสดงถึงการสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วม (Participation) และการสร้างจิตสำนึก (Awareness) ของพนักงานในการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
- โครงการที่ตอบรับนโยบายขององค์กร จำนวน 1-3 โครงการ โดยทุกโครงการต้องไม่เกี่ยวเนื่องกับภาระกิจหลักขององค์กร
5. รางวัลพัฒนาปรับสถานภาพองค์กรดีเด่น
- รัฐวิสาหกิจที่มีคะแนนประเมินผลดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะด้านการเงิน
- แนวโน้ม และความยั่งยืนของการพัฒนาองค์กรการมีนวัตกรรมและการบริหารองค์กรรูปแบบใหม่ และ Incident

 

ผลรางวัลปี 2550
1. รางวัลผลการทำงานดีเด่น

 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น

 • การไฟฟ้านครหลวง
 • ธนาคารอาคารสงเคราะห์

3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น

 • การไฟฟ้านครหลวง
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

4. รางวัลการดำเนินการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
ประเภทดีเด่น

 • การไฟฟ้านครหลวง
 • การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • บริษัท ปตท. จำกัด

ประเภทชมเชย

 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
 • ธนาคารออมสิน
 • บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

5. รางวัลพัฒนาปรับสถานภาพองค์กรดีเด่น

 • การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
 • การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

-ความคิดเห็นของ “อาจารย์เทียนฉาย กีระนันทน์” หนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน SOEs’ Awards 2550 ต่องานมอบรางวัลฯ (ไฟล์จากเว็บเดิมไม่มี)

เอกสารแนบ (ไฟล์จากเว็บเดิมไม่มี)

- การขออนุมัติจัดงาน
- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสิน
คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
- บัตรเชิญ ปี 2550

 


นโยบายเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
chevron up