สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ PPP on Call


ระดับความพึงพอใจผู้ใช้บริการ PPP on Cal
   พึงพอใจมากที่สุด
   พึงพอใจมาก
   พึงพอใจ
   พึงพอใจน้อย
   ไม่พึงพอใจ
ข้อเสนอแนะ

chevron up