ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปรับปรุงใหม่ เริ่มใช้ พ.ศ.2563ระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจปรับปรุงใหม่ จะเริ่มใช้ประเมินในปี พ.ศ. 2563
โดยเปลี่ยนจากระบบเดิมที่ใช้ 2 ระบบ คือ ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (SEPA) 
และระบบการบริหารจัดการองค์กร (ข้อ 3) 

เปลี่ยนเป็นระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม่ ที่ประกอบด้วย Key result 
และ Core Business Enablers 8 ด้าน

>> งานสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระะประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2562
และ 1-3 เมษายน 2562

>> งานสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม่ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2562
พร้อมไฟล์เสียง
>> ร่างคู่มือการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ (ระบบประเมินผลใหม่)