สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

เอกสารประกอบการจัดทำร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. .... (เผยแพร่ข้อมูลเมื่อวันที่ 22 ธ.ค. 2560)


วันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา : 15:27 น.

chevron up