สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐


วันพุธที่ 08 มีนาคม 2560 เวลา : 14:54 น.

chevron up