สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ASEAN Infrastructure Fund (AIF) Promotional materials


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา : 11:05 น.

ASEAN Infrastructure Fund Brochure and Overview of AIF Loans

Brochure
Overview of AIF Loans

chevron up