สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

คณะกรรมการ PPP เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้อตกลงคุณธรรม เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ยกระดับความโปร่งใส การคัดเลือกเอกชนในโครงการร่วมลงทุน


วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 เวลา : 19:00 น.

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการ PPP ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565 โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ซึ่งมีผลการประชุมสรุปได้ดังนี้
1. คณะกรรมการ PPP เห็นชอบการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้อตกลงคุณธรรมในโครงการร่วมลงทุนที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (พ.ร.บ. การร่วมลงทุนฯ ปี 2562)
2. คณะกรรมการ PPP ได้รับทราบความคืบหน้าการนำข้อตกลงคุณธรรมมาใช้กับโครงการร่วมลงทุนโดยปัจจุบัน มีโครงการร่วมลงทุนที่อยู่ระหว่างกระบวนการการคัดเลือกเอกชนและเข้าข่ายต้องดำเนินการตามข้อตกลงคุณธรรม จำนวน 4 โครงการ ซึ่ง สคร. ได้แจ้งรายชื่อผู้สังเกตการณ์ไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการแล้ว จำนวน 3 โครงการ
 
chevron up