สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาการออกสลากการกุศล


วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา : 19:00 น.

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาการออกสลากการกุศล

        ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เห็นชอบการปรับปรุงหลักการและแนวทางการพิจารณา
การออกสลากการกุศล และเห็นชอบการการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการ
สลากการกุศล โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ และเห็นชอบหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาการออกสลากการกุศล

        คณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศลในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนสลากการกุศล จัดทำรายละเอียดโครงการให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
การพิจารณาการออกสลากการกุศลตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้น และเป็นไปตามรายละเอียดข้อมูลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนและหน่วยงานที่ขอรับการสนับสนุน ดังนี้

1.  หลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาการออกสลากการกุศล

2. รายละเอียดข้อมูลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนการออกสลากการกุศล

        ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ กำหนดให้หน่วยงานที่ประสงค์ขอรับการสนับสนุนจากโครงการสลากการกุศล ยื่นขอรับการสนับสนุนตามรายละเอียดข้อมูลโครงการที่ขอรับการสนับสนุนการออกสลากการกุศลที่กำหนดในข้อ 1 และ 2 ข้างต้น มายังสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เลขที่ 310 อาคารธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ภายใน 1 เดือนหลังจากมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวมยุรี บรรเลงรมย์ หมายเลขโทรศัพท์
02 298 5880 - 7ต่อ 3204 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ mayuree_b@sepo.go.th และนายเมธาพัฒน์ เชาว์วิศิษฐ
หมายเลขโทรศัพท์ 02 298 5880 - 7 ต่อ 2302 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ methapat_j@sepo.go.th

 

                                                          เผยแพร่ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564

chevron up