สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ประชุมร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.)


วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 เวลา : 16:57 น.

นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อํานวยการ สคร. ได้ร่วมประชุมกับคณะกรรมการของ อ.อ.ป. เพื่อมอบนโยบาย และแนวทางการดําเนินงานที่สําคัญให้กับรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ การนําส่งรายได้แผ่นดิน การเบิกจ่ายงบลงทุน การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - 19 การแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความเข้าใจและร่วมมือกัน ในการพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ ของ อ.อ.ป. เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 3 สคร.

chevron up