การทดสอบความสนใจภาคเอกชนในการลงทุน ( Market Sounding)
โครงการรถไฟความเร็วสูง

ความเป็นมา
ด้วยรัฐบาลไทยมีนโยบายในการสนับสนุนให้มีการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนสำหรับโครงการของรัฐในรูปแบบ Public Private Partnerships ( PPPs) โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาแนวทางการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรูปแบบ PPPs
(คณะกรรมการ PPPs ) เพื่อทำหน้าที่ในการพิจารณารูปแบบ PPPs รายสาขา คัดเลือกโครงการ และพิจารณารูปแบบ PPPs
ที่เหมาะสมของโครงการ ซึ่งคณะกรรมการ PPPs ได้พิจารณาจัดให้มีการทดสอบความสนใจภาคเอกชนในการลงทุน
( Market Sounding) สำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูง จำนวน 2 เส้นทาง ได้แก่
(1) สายตะวันออก (กรุงเทพ – ฉะเชิงเทรา – ระยอง)
(2) สายเหนือ (กรุงเทพ – เชียงใหม่)

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับทราบนโยบายและทิศทางการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งในภาพรวมของประเทศไทย และโครงการรถไฟความเร็วสูง
2. เพื่อรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมงานเกี่ยวกับความเป็นไปได้และรูปแบบการทำการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและ
เอกชน ของโครงการรถไฟความเร็วสูง
3. เพื่อนำความเห็นและข้อเสนอแนะมาประมวลเป็นแนวทางการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงให้สามารถปฏิบัติได้จริง

สิ่งที่ต้องการทราบจากผู้เข้าร่วมงาน
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการทำ Market Sounding ของโครงการฯ คณะกรรมการ PPPs จึงมีความประสงค์ที่จะได้รับทราบ
ข้อมูลจากผู้เข้าร่วมงาน ดังนี้
1. ความเป็นไปได้และปัจจัยที่จะทำให้ของโครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยประสบความสำเร็จ
2. รูปแบบในการจัดหาแหล่งเงินทุนการก่อสร้างและดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทยที่เหมาะสม
3. ความเป็นไปได้และรูปแบบในการทำ PPPs ของโครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย รวมทั้ง ความเหมาะสมในการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ และความเสี่ยง ระหว่างรัฐ และเอกชน
4. แนวความคิดในการเพิ่มผลตอบแทนทั้งทางเศรษฐกิจและการเงินของโครงการรถไฟความเร็วสูงในประเทศไทย

กลุ่มเป้าหมาย
1. หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการก่อสร้างและดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง
2. นักลงทุนที่มีประสบการณ์ในการลงทุนก่อสร้างและดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงและ/หรือโครงการ
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในรูปแบบ PPPs
3. สถาบันการเงินของรัฐและเอกชนที่มีประสบการณ์ในการให้การสนับสนุนการในการลงทุนก่อสร้างและ
ดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูง และ/หรือโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ในรูปแบบ PPPs
4. หน่วยงานต่างๆ รวมทั้งสถาบันการศึกษาที่สนใจในการสนับสนุนการลงทุนก่อสร้างและดำเนินโครงการ
รถไฟความเร็วสูงและ/หรือโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ ในรูปแบบ PPPs ของประเทศไทย
5. หน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น Asian Development Bank World Bank International Monetary Fund และอื่นๆ

ข้อมูลที่จะได้รับในการเข้าร่วมงาน Market Sounding
1. ข้อมูลโครงการเบื้องต้น ( Fact Sheet ) (เอกสารแนบ 1)
2. ข้อมูลรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม ซึ่งผู้เข้าร่วมจะได้รับเมื่อได้รับการยืนยัน การเข้าร่วมจากคณะผู้จัดทำ Market Sounding
โดยเบื้องต้นประกอบด้วย
......2.1 นโยบายภาครัฐในการพัฒนาระบบการขนส่งในภาพรวม
......2.2 นโยบายภาครัฐในการพัฒนาระบบราง
......2.3 นโยบายภาครัฐในการดำเนินโครงการ
......2.4 ข้อมูลโครงการตามผลการศึกษาโครงการรถไฟความเร็วสูงเบื้องต้น
......2.5 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการและการเข้าร่วม
......2.6 ขั้นตอนและกรอบระยะเวลาในการดำเนินการเบื้องต้น

 

หน้าต่อไป>>

SEPO All Rights Reserved. [จัดทำโดย ศทส.]