สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น


สรุปการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ในแต่ละประเภทรางวัล

สรุปการตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ในแต่ละประเภทรางวัล ...

อ่านต่อ

แบบสอบถามเพื่อประกอบการพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปีบัญชี 2561

1.แบบสอบถาม_SOE Award 2561 รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมเเละสิ่งเเวดล้อมดีเด่น (word) 1.แบบสอบถาม_SOE Award 2561 รางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมเเละสิ่งเเวดล้อมดีเด่น (pdf) 2.แบบสอบถาม_SOE Award 2561 รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนา (เชิงยุทธศาสตร์) (word) 2.แบบสอบถาม_SOE Award 2561 รางว...

อ่านต่อ

เกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561

ดาวน์โหลดไฟล์ >> เกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2561...

อ่านต่อแบบรายงานการพิจารณารางวัลประจำปี 2560

แบบรายงานการพิจารณารางวัลนวัตกรรมประจำปี 2560 File Word File Pdf   แบบรายงานการพิจารณามอบรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2560 File Word File Pdf   แบบรายงานการพิจารณามอบรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2560 File Word File Pdf ...

อ่านต่อ

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Awards) ประจำปี 2559

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Awards) ประจำปี 2559...

อ่านต่อ

เกณฑ์การพิจารณารางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2559

-  เกณฑ์การพิจารณารางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2559-  แบบรายงานประกอบการพิจารณามอบรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2559_word-  แบบรายงานประกอบการพิจารณามอบรางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2559_pdf...

อ่านต่อ

เกณฑ์การพิจารณารางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2559

- เกณฑ์การพิจารณารางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่นประจำปี 2559 - หนังสือแจ้งเกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2559 (ในสังกัดกระทรวงการคลัง) (นอกสังกัดกระทรวงการคลัง)- เกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2559 (ประเภทรางวัลที่ 1-6 และ ประเภทรางวัลน...

อ่านต่อ

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2558

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี ๒๕๕๘ มีทั้งสิ้น ๘ ประเภทรางวัล ดังนี้  ๑. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๒. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ได้แก่ ธนาคารออมสิน  ๓. รางวัลพัฒนาองค์กรดีเด่น โดยแบ่งเป็น ๓ ประเภทรางวัล ได้แก่  ...

อ่านต่อ

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2558

- เกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2558 - แบบรายงานประกอบการพิจารณารางวัลนวัตกรรมดีเด่น  - แบบรายงานประกอบการพิจารณารางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น...

อ่านต่อ

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2557

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี ๒๕๕๗ มีทั้งสิ้น ๙ ประเภทรางวัล ดังนี้ ๑. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี ๒๕๕๗ : ไม่มีผู้ได้รับรางวัล ๒. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น ได้แก่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ๓. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น : บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)   ...

อ่านต่อ

การมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2557

การมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2557  เกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นในปี 2557  แบบรายงานประกอบการพิจารณามอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2557  แบบสอบถามรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ...

อ่านต่อ

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2556

                           ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี ๒๕๕๖ มีทั้งสิ้น ๘ ประเภทรางวัล ดังนี้ ๑. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจำปี ๒๕๕๖ ได้แก่   &n...

อ่านต่อ

การมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2556

การมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2556  เกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2556  แบบสอบถามรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น  แบบสอบถามรางวัลนวัตกรรมดีเด่น ...

อ่านต่อ

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2555

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๕ ๑) รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมแห่งปี ๒๕๕๕ กลุ่มสาธารณูปโภคสาธารณูปการ   - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)  กลุ่มสาธารณูปโภคสาธารณูปการ   - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กลุ่มอื่นๆ:- ๒) รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น รางวัลเกีย...

อ่านต่อ

การมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2555

 Power Point สัมมนาชี้แจงเกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2555  หนังสือเกณฑ์พิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2555  เกณฑ์การพิจารณารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2555  กำหนดการ  ใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา  แบบสอบถาม CSR และ Innovation ...

อ่านต่อ

รายงานประกอบการพิจารณามอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2554

การมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2554 แบบรายงานประกอบการพิจารณามอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2554   เชิญเข้าร่วมสัมมนาชี้แจงเกณฑ์การตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2553 (27 เมษายน 2554) ดาวน์โหลดเอกสาร 1 ดาวน์โหลดเอกสาร 2 เกณฑ์การตัดสินรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2...

อ่านต่อ

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2553

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี ๒๕๕๓ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดำเนินการจัดงานมอบรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น (SOE Award) ประจำปี ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงละครอักษรา อาคารคิงพาวเวอร์ คอมเพล็กซ์  ถนนรางน้ำ กรุงเทพฯ โดยมีนายกรัฐมนตรี (นายอภิสิทธิ์&nb...

อ่านต่อ

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2552

  สรุปรางวัลปี 2552 1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมแห่งปี 2552 (จำนวน 1 รางวัล)     • บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) 2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น (จำนวน 3 รางวัล)     ดีเด่น     • การไฟฟ้านครหลวง     • การนิ...

อ่านต่อ

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2551

ประเภทรางวัลที่ 1 รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น รัฐวิสาหกิจได้รับการเสนอชื่อ 7 แห่ง ได้แก่ - การประปาส่วนภูมิภาค - การไฟฟ้านครหลวง - การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร - ธนาคารออมสิน - บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด  รัฐวิสาหกิจที่ได้รับรางวั...

อ่านต่อ

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2550

    งานมอบรางวัลรัฐ วิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2550 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2550 ณ หอประชุมกองทัพเรือ โดยมีนายกรัฐมนตรีให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และมีผู้ร่วมงานประกอบด้วยรัฐมนตรี คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจและคณะอนุกรรมการภายใต้ระบบประเมินผลฯ ผู้แทนส่วนราชการ ผู...

อ่านต่อ

ผลรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำปี 2549

  งานมอบรางวัลรัฐ วิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2549 จัดขึ้นวันที่ 15 พฤศจิกายน 2549 ณ สโมสรทหารบก โดยมี ม.ร.ว. ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในงาน ประเภทและจำนวน: 5 ประเภท 17 รางวัล ดังนี้ 1) รางวัลผลการดำเนินงานดีเด่น (จำนวน 3 รางวัล) 2) ร...

อ่านต่อ

chevron up