สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

กฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานฯ

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
ประกาศ สคร. เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518
แสดงความคิดเห็นผ่าน Google Form
แสดงความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

chevron up