สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

ทำเนียบผู้บริหาร 
 
 
นางปานทิพย์ ศรีพิมล
ผู้อำนวยการสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 3103-3106

 


นายชาญวิทย์ นาคบุรี
 ที่ปรึกษาด้านการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 3108-3109


นางสาวปิยวรรณ ล่ามกิจจา
ที่ปรึกษาด้านพัฒนารัฐวิสาหกิจ 
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 3112-3113


นางนัทีวรรณ สีมาเงิน
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ 
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 3115-3116


นางวชิรญา เพิ่มภูศรี
รองผู้อำนวยการ
สำนักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 3202
 
       
น.ส. อุษณีย์ มหากิจศิริ
เลขานุการกรม
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 2186


นายพลจักร นิ่มวัฒนา
ผู้อำนวยการ
กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 1
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 2137

น.ส. วรชยา ลัทธยาพร
ผู้อำนวยการ
กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 2
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 2154

นายสุธารักษ์ ธีร์จันทึก
ผู้อำนวยการ
กองพัฒนารัฐวิสาหกิจ 3
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 2132

       
นายพิทย อุทัยสาง
ผู้อำนวยการ
กองส่งเสริมการให้เอกชน
ร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
02-298-5880-7
ต่อ 3202


- ว่าง -
ผู้อำนวยการ
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 2173


นายณัฐวุฒ ไพศาลวัฒนา
ผู้อำนวยการ
สำนักกฎหมาย 
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 3118


นางภูริวรรณ ทวีสิทธิ์
ผู้อำนวยการ
สำนักกำกับและประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ 
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 3136

 


นายจีรวัฒน์ หงสกุล
ผู้อำนวยการ
สำนักนโยบายและแผนรัฐวิสาหกิจ
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 3152

น.ส. สุธาวรรณ ศักดิ์โกศล
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารหลักทรัพย์ของรัฐ
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 2112นางสุกัญญา ปาลิวนิช
ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านพัฒนาระบบบริหาร
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 2208
น.ส. ภัทราวรรณ ชวนสนิท
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านเพิ่มมูลค่ารัฐวิสาหกิจ
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 2137
นายชวเจต  สุนทรวิทย์
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านกำกับหลักทรัพย์ของรัฐ
เบอร์โทรศัพท์
02-298-5880-7
ต่อ 2111
 
 
 

 
 
chevron up