สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

คำอธิบายสรุปสาระสำคัญกฎหมายคำอธิบายสรุปสาระสำคัญกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

chevron up