สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

กฏหมายในการกำกับรัฐวิสาหกิจกฏหมายในการกำกับรัฐวิสาหกิจ

• กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับรัฐวิสาหกิจ       

      • ด้านบุคคลากร      
      • ด้านการเงิน      
       ด้านการบริหารงาน

ร่างกฎหมายที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ

chevron up